พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรจะมาเยี่ยมคณะสงฆ์อภัยคีรีในวันที่ 24-29 เมษายนนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในเวลาหลังภัตตาหารเพลและหลังทำวัตรสวดมนต์เย็น อนึ่ง โปรดทราบว่าในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะเดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สำนักสงฆ์รัตนตรัย ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก

พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) เกิดบนเกาะไอล์ออฟไวท์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๐๑ ในปี ๒๕๒๑ ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อชา (ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๒๓ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร และต่อมาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อครบการฝึกตนเป็นพระนวกะ ๕ พรรษาแล้ว พระอาจารย์ชยสาโรได้ออกธุดงค์และปลีกวิเวกจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๒๙ ท่านจึงเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านอยู่ที่วัดป่านานาชาติเป็นส่วนใหญ่โดยรับหน้าที่เป็นรองเจ้าอาวาส ตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากนั้น ท่านได้สลับหมุนเวียนระหว่างช่วงเวลาในการปลีกวิเวกและการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะสงฆ์ ระหว่างนี้ท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์อาวุโสในการเขียนเรียบเรียงชีวประวัติของหลวงพ่อชา ซึ่งท่านตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า ‘อุปลมณี’ ในปี ๒๕๔๐ ท่านได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๕

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๖ พระอาจารย์ชยสาโรได้ปลีกวิเวกมาพำนักอยู่ที่อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพร้อมไปกับการมุ่งต่อกิจส่วนตัวของท่าน พระอาจารย์ยังนำปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมเป็นระยะๆ ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ รวมถึงมีบทบาทในการนำหลักการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธเข้าสู่ระบบการศึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรได้เขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้มากมาย โดยจำนวนหนึ่งมีการนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ งานเขียนภาษาอังกฤษชิ้นล่าสุดของท่าน คือ ‘Stillness Flowing’ เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งบันทึกชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อชาโดยละเอียด ในปี ๒๕๕๔ พระอาจารย์ชยสาโรได้รับมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในปี ๒๕๖๒ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชพัชรมานิต จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี ๒๕๖๓ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี และได้รับพระราชทานสัญชาติไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้เมตตาตั้งนามสกุลภาษาไทยให้ว่า ‘โพธานุวัตน์’ และในปี ๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ชยสาโรดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาฝ่ายธรรมะและจิตวิญญาณของมูลนิธิปัญญาประทีป

หากท่านต้องการอ่านหนังสือและฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชยสาโร กรุณาไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาประทีป

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ และพิธีอุปสมบทพระภิกษุ โดยตารางในวันดังกล่าวมีดังนี้

10:30 น. เตรียมงาน (กรุณามาถึงวัดก่อนเวลานี้)
11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพร

หลังจากทุกๆคนช่วยกันทำความสะอาดหลังอาหารเพลแล้ว ขอเชิญร่วมมีพิธีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระเถระ

14:00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ของสามเณรเหมโก

อนึ่ง จะมีการถ่ายทอดสดพิธีอุปสมบทนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีอีกด้วย

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมหนึ่งวัน ที่สปิริต ร็อค โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโม ในหัวข้อ: อนัตตา

ในวันที่ 6 เมษายนนี้ พระอาจารย์กรุณาธัมโมจะสอนกรรมฐานที่ศูนย์สมาธิสปิริต ร็อค ในเมืองวู้ดเอเคอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยญาติธรรมทุกสามารถเข้าร่วมการปฎิบัติธรรมนี้ได้ทั้งทางออนไลน์และในสถานที่จริง แต่ท่านต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน

การเข้ากรรมฐานครั้งนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น. จนถึงเวลา 16:30 น.

หัวข้อของการกรรมฐานคือ: อนัตตา อย่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวเองมากนัก

การพยายามทำตัวให้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ ไม่สามารถปลดปล่อยให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสต่างๆได้ เพราะสิ่งที่เป็นอิสระจากกิเลสต่างๆนั้นไม่ใช่ตัวตน การที่จิตใจจะเป็นอิสระได้นั้นต้องเกิดจากการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอนัตตามาประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะยึดว่าเป็นหลักคำสอนที่ควรจะเชื่อถือเท่านั้น

ในการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ ท่านจะได้จะเรียนรู้คำสอนหลายๆข้อเกี่ยวกับเรื่องอนัตตา และการนำคำสอนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ ณ ปัจจุบันขณะ โดยในวันดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ, เดินจงกรม, รับฟังพระธรรมเทศนา, และ ถาม-ตอบปัญหาธรรมะอีกด้วย

ในช่วงกลางวันจะมีการถวายเพลตามประเพณีของชาวพุทธ ท่านสามารถนำอาหารมาร่วมถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ และแบ่งปันกับญาติธรรมท่านอื่นๆได้

ถ้าท่านสนใจร่วมเข้ากรรมฐานนี้ กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ของสปิริต ร็อค ตามลิ้งค์นี้
https://spirit-rock.secure.retreat.guru/program/not-self-not-taking-ourselves-personally-ak1z24/

อนึ่ง การเข้ากรรมฐานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ท่านสามารถบริจาคปัจจัยได้ตามศรัทธา

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

คำอนุโมทนาจากหลวงพ่อปสันโน

วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบอุปสมบทได้ 50 พรรษาของอาตมา ญาติธรรมหลายคนได้เดินทางมาที่วัดเพื่อแสดงมุทิตาจิต ทำให้อาตมารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนี้คือการที่ญาติธรรมหลายท่านได้แสดงเจตจำนงด้วยการเขียนข้อความใส่กระดาษหรือส่งอีเมลมาให้ทางวัด และตั้งจิตอธิษฐานจะทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อให้การปฏิบัติธรรมของตนเองเข้มแข็งขึ้น และเพื่อถวายบุญกุศลนั้นแก่อาตมา ตั้งแต่วัน…

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมเป็นต้นมา โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว และทางวัดจะกลับไปใช้ตารางตามปกติใน วันที่ 3 เมษายน บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน หร…

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

ทางวัดมีความยินดีแจ้งว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือธรรมะเล่มใหม่ชื่อ More Than Mindfulness: Widening the Field of Practice จากเว็บไซต์ของวัดได้แล้ว ตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/books/651-more-than-mindfulness หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพื้นฐานของการเจริญสติและการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก โดยคุณเบ็ธ สเต็ฟฟ์ ได้รวบรวมคำสอนต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่หล…

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

กิจกรรมของวัดในช่วงปลายปี 2023

ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2023 ทางวัดอภัยคีรีจะมีกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม: ถวายภัตตาหารเพลในวันคริสต์มาส วันพุธที่ 27 ธันวาคม: วันพระ ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และถือเนสัชชิก วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ และฟังพระธรรมเทศนา (กิจกรรมปกติในทุกคืนวันเสาร์) วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม: ทำวัตรสวดมนต์เย็น และนั่งสมาธิข้ามปี วันจันทร์ที่ 1 มกราคม: ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ…

วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ 9 ธันวาคมนี้

วันศึกษาและปฏิบัติธรรมในหัวข้ออานาปานสติ 9 ธันวาคมนี้

วัดอภัยคีรีขอเชิญท่านร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรม ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. จนถึง 17:00 น. ในหัวข้อ “การใช้อานาปานสติเพื่อทำจิตใจให้สงบ” โดยพระอาจารย์กรุณาธัมโมและพระอาจารย์ญาณิโก กิจกรรมในวันดังกล่าวนี้จะเปิดให้ทุกๆท่านได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านจะได้รับฟังคำสอน พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ และฟังการถามตอบปัญหาธรรมะ โดยที่ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพียงบาง…

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน

เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อปสันโนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุครบ 50 พรรษาในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้สร้าง “หอจดหมายเหตุหลวงพ่อปสันโน” (ออนไลน์) https://www.abhayagiri.org/questions/index.html เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา โดยหอจดหมายเหตุนี้เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสำคัญ เช่น คำถาม-คำตอบปัญหาธรรมะ ข้อมูล และเรื่องราวต่างๆโดยหลวงพ่อปสันโน ถ้าท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับธรรมะ อาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพ่อปสันโนเคยตอบคำถามหรือบร…

Ajahn Amaro 2023 Visit to Abhayagiri

Ajahn Amaro 2023 Visit to Abhayagiri

Dear Dhamma Friends, Ajahn Amaro will come to the US on November 6, and will be in residence at Abhayagiri from November 8-20. Here is a list of events and teachings open to the public: November 7, 5:00pm - 1st Tuesday Q&A, meditation and teaching at Berkeley Buddhist Monastery. Click here for details. November 11, 7:00pm - Saturday Evening Program at Abhayagiri, Dhamma Talk offered by Ajahn Amaro…