ลักษณะความเป็นอยู่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 2,500 ปี นักบวชในพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดและดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากจิตศรัทธาและความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสาธุชนทั้งหลาย กำลังศรัทธาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสาธุชนต่อนักบวชมีได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กำลังแรงงาน กำลังทรัพย์ วัตถุปัจจัยต่างๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ปัจจัยไทยทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่และการสืบต่อไปของนักบวช มูลนิธิสังฆบาละ (The Sanghapala Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลตอบแทน ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับวัดป่าอภัยคีรี ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อมูลนิธิสังฆบาลาเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนาได้ และท่านสามารถนำปัจจัยการบริจาคนี้ไปลดหย่อนภาษีได้

พุทธศาสนานิกายเถรวาทยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมสลายมากว่าหลายศตวรรษได้ด้วยสัมพันธภาพอันดีงามต่อกันและกันระหว่างนักบวชและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายตามบทบัญญัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้ว่านักบวชนิกายเถรวาทได้สละการครองเรือนแล้ว แต่นั่นมิได้หมายความว่านักบวชจะสามารถแยกตัวออกจากชาวโลกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ใดเลย และเพื่อเป็นการป้องกันการแยกตัวไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ใด นักบวชจำเป็นต้องอาศัยการอุปถัมภ์ด้านวัตถุปัจจัยจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า นักบวชทั้งชายและหญิงไม่สามารถรับและใช้่จ่ายด้วยเงิน แต่สามารถรับอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ได้เฉพาะจากผู้มีจิตศรัทธาที่นำมาถวายเท่านั้น ในขณะเดียวกันหน้าที่สำคัญของนักบวชที่มีต่อสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาคือ การให้ธรรมะและเป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติธรรมะ การพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างนักบวชและสาธุชนนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยดำรงพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

การทำความเข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตของนักบวชในพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวโลกตะวันตกที่ยังไม่คุ้นเคยกับความสัมพันธ์แบบอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างนักบวชและสาธุชน แต่สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีความเข้าใจถึงการถือครองสมณะเพศของนักบวช พร้อมทั้งคุ้นเคยและเห็นความสำคัญของการให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนานับเป็นสิ่งมีคุณค่าที่ควรเก็บรักษาและปฏิบัติสืบต่อไป