พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรมาเยือนวัดอภัยคีรี

พระอาจารย์ชยสาโรจะมาเยี่ยมคณะสงฆ์อภัยคีรีในวันที่ 24-29 เมษายนนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในเวลาหลังภัตตาหารเพลและหลังทำวัตรสวดมนต์เย็น อนึ่ง โปรดทราบว่าในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พระอาจารย์ชยสาโรจะเดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สำนักสงฆ์รัตนตรัย ในเมือง ฟอร์ท แบร็ก

พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ไมเคิล ชิเวอร์ตัน) เกิดบนเกาะไอล์ออฟไวท์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี ๒๕๐๑ ในปี ๒๕๒๑ ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อชา (ชา สุภัทโท พระโพธิญาณเถร) ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในปี ๒๕๒๓ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร และต่อมาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพ่อชาเป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อครบการฝึกตนเป็นพระนวกะ ๕ พรรษาแล้ว พระอาจารย์ชยสาโรได้ออกธุดงค์และปลีกวิเวกจนถึงช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๒๙ ท่านจึงเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นท่านอยู่ที่วัดป่านานาชาติเป็นส่วนใหญ่โดยรับหน้าที่เป็นรองเจ้าอาวาส ตลอดระยะเวลาหลายปีหลังจากนั้น ท่านได้สลับหมุนเวียนระหว่างช่วงเวลาในการปลีกวิเวกและการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในคณะสงฆ์ ระหว่างนี้ท่านได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์อาวุโสในการเขียนเรียบเรียงชีวประวัติของหลวงพ่อชา ซึ่งท่านตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า ‘อุปลมณี’ ในปี ๒๕๔๐ ท่านได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๕

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๔๖ พระอาจารย์ชยสาโรได้ปลีกวิเวกมาพำนักอยู่ที่อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และพร้อมไปกับการมุ่งต่อกิจส่วนตัวของท่าน พระอาจารย์ยังนำปฏิบัติธรรมให้ญาติโยมเป็นระยะๆ ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านบุญ รวมถึงมีบทบาทในการนำหลักการพัฒนาชีวิตวิถีพุทธเข้าสู่ระบบการศึกษา

พระอาจารย์ชยสาโรได้เขียนหนังสือธรรมะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้มากมาย โดยจำนวนหนึ่งมีการนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆ งานเขียนภาษาอังกฤษชิ้นล่าสุดของท่าน คือ ‘Stillness Flowing’ เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งบันทึกชีวประวัติและคำสอนของหลวงพ่อชาโดยละเอียด ในปี ๒๕๕๔ พระอาจารย์ชยสาโรได้รับมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาธรรมนิเทศจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในปี ๒๕๖๒ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชพัชรมานิต จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี ๒๕๖๓ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี และได้รับพระราชทานสัญชาติไทย ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้เมตตาตั้งนามสกุลภาษาไทยให้ว่า ‘โพธานุวัตน์’ และในปี ๒๕๖๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมพัชรญาณมุนี ปัจจุบันนี้พระอาจารย์ชยสาโรดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาฝ่ายธรรมะและจิตวิญญาณของมูลนิธิปัญญาประทีป

หากท่านต้องการอ่านหนังสือและฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ชยสาโร กรุณาไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญาประทีป

;