ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์และพิธีอุปสมบท ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้

ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนนี้ คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีมีความยินดีเรียนเชิญญาติธรรมทุกๆท่านเข้าร่วมพิธีสงกรานต์ และพิธีอุปสมบทพระภิกษุ โดยตารางในวันดังกล่าวมีดังนี้

10:30 น. เตรียมงาน (กรุณามาถึงวัดก่อนเวลานี้)
11:00 น. ถวายภัตตาหารเพลและรับพร

หลังจากทุกๆคนช่วยกันทำความสะอาดหลังอาหารเพลแล้ว ขอเชิญร่วมมีพิธีสงกรานต์และพิธีสรงน้ำพระเถระ

14:00 น. พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ของสามเณรเหมโก

อนึ่ง จะมีการถ่ายทอดสดพิธีอุปสมบทนี้ผ่านทางช่อง YouTube ของวัดอภัยคีรีอีกด้วย

;