การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมเป็นต้นมา โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว และทางวัดจะกลับไปใช้ตารางตามปกติใน วันที่ 3 เมษายน

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน หรือหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ หรือร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนเย็นวันเสาร์และวันพระได้ โปรดทราบว่าในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้คณะสงฆ์จะปฏิบัติธรรมโดยปิดวาจา ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

ในระหว่างการเข้ากรรมฐานฤดูหนาวนี้ ทางวัดจะยังคงมีการทำวัตรสวดมนต์เย็น การนั่งสมาธิ และการฟังพระธรรมเทศนา ในทุกคืนวันเสาร์และคืนวันพระ โดยจะเริ่มในเวลา 19:00 น. กรุณาเช็คปฏิทินบนเว็บไซต์ของวัด เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมเหล่านี้ได้ที่ช่อง YouTube ของวัด และสาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ได้ด้วย สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆ เป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

;