ภาษาไทย

Live Stream of Songkran (Thai New Year) Ceremony at 10:30am on Sunday, April 12, 2020

Due to concerns regarding COVID-19, it is not possible to attend in person this year’s Abhayagiri Songkran (Thai New Year) ceremony. However, all are welcome to join us via live stream starting at 10:30am on Sunday, April 12, 2020.

https://youtu.be/9mzgXQ4AnDE

The ceremony will include Luang Por Pasanno offering the three refuges and five precepts. There will also be paritta chanting, a ceremonial bathing of the Buddha, a Sangha dana offering by the laity staying at the monastery and a short Dhamma reflection by Luang Por Pasanno.

You can follow along with the three refuges and five precepts by going to page 126 in our Chanting Book Volume 1.

Sangha Dana Offering

Below is the text for the Sangha dana offering which will take place during the ceremony.

(Pali) Imāni mayaṃ bhante, bhattāni, saparivārāni, bhikkhusaṅghassa,
oṇojayāma, sādhu no bhante, bhikkhusaṅgho, imāni bhattāni,
saparivārāni, paṭiggaṇhātu, amhākaṃ, dīgharattaṃ, hitāya,
sukhāya.

(Pali in Thai Script) อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ,
สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัม๎หากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ,
สุขายะ

Translation (คำแปล)

(Thai) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ

(English) Venerable Sirs, we would like to offer our food, together with these offerings, to the Bhik-khu-saṅ-gha, May the Bhik-khu-saṅ-gha, accept our food, together with these offerings, for our lasting benefit and happiness.

Dhamma Resources for a Pandemic

We would like to let people know about some of the Dhamma Resources that are available during this time. Please see this page of our website for more information.

https://www.abhayagiri.org/community/dhamma-for-pandemic

Also, please note that evening Pujas will generally be live streamed from Abhayagiri. Abhayagiri’s evening chanting and meditation start at 7pm PDT. However, there is not evening puja on the day after the lunar observance day.

Abhayagiri YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

Precautions Due to COVID-19

Abhayagiri is considering how to continue to support the extended Abhayagiri community amid concerns regarding COVID-19. Please note that we have put the following precautions in place :

  • The monks are not going on alms rounds in Ukiah or Redwood Valley.

  • The Saturday night and Lunar Observance Day evening services are no longer available for the general public to participate in person. However, you may still participate by going to the Abhayagiri YouTube Channel and watching the Live Streams of Evening Puja at 7pm PDT every night except the day after the lunar observance day. https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery

  • The first two events on our public web calendar for April have been canceled. These are the gathering at Berkeley Buddhist Monastery on April 7th and at Yoga Mendocino Meditation and Dhamma talk on April 8th. We will continue to update the web calendar with cancellations as needed.

  • Even when our usual guest season begins on April 1st, we will still not be accepting overnight guests for the foreseeable future.

There have been some inquiries asking if people are still allowed to come to the monastery to offer food and supplies. The answer is “Yes, food and supply offerings are welcome”, although we ask people to please drop off food without coming into the kitchen. We also ask that if you are experiencing a fever or flu or cold symptoms, that you please refrain from coming to the monastery.

Evening Pūjās Will Be Live Streamed

Abhayagiri will be live streaming its evening pujas. Please note that we are currently on Winter Retreat and much of the community is practicing in the forest. However, a few monastics are sharing their practice to support the wider community. Abhayagiri’s evening pujas occur at 7pm PDT every night except the day after the lunar observance day.

These live streams can be found by going to https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery .

For the chanting books PDFs, please follow the following links:

https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-1-Web.pdf
https://www.abhayagiri.org/media/books/Chanting-Book-Vol-2-Web.pdf

Upcoming Live Streams and Precautions re: COVID-19

Given the current public concerns regarding COVID-19, Abhayagiri Monastery would like to share the following:

  1. We will be live streaming some of our upcoming Saturday night and Lunar Observance Day pūjās. These live streams will include chanting, meditation and Dhamma talks. These live streams can be found by going to https://youtube.com/c/AbhayagiriBuddhistMonastery.
  2. If you are showing symptoms of a cold or flu, we ask that you please refrain from coming to the monastery. You can still participate by joining our live streams.

As the monastery situation changes we will provide additional updates.

Live Stream of Pūjā & Dhamma Talk on Saturday, March 14, 2020

On Saturday, March 14th, Abhayagiri will be live streaming our evening pūjā and Dhamma talk beginning at 7pm. Ajahn Pasanno, Abhayagiri’s guiding elder, has offered to share his reflections that evening. The live stream is an opportunity to practice chanting, do formal meditation and listen to a Dhamma talk along with the Abhayagiri community.

You can join the live stream here: https://youtu.be/3QOXgh3dMXU

We had previously posted that Venerable Bhikkhu Bodhi would be giving a talk this Saturday, but we have had to retract that announcement due to unforseen circumstances. We apologize for any confusion regarding this new announcement.

[UPDATE 2] CANCELLED Bhikkhu Bodhi Dhamma Reflection on March 14th

Abhayagiri previously announced that Bhikkhu Bodhi would be offering a Dhamma reflection on the evening of Saturday, March 14th, 2020. However, Bhikkhu Bodhi will be leaving Abhayagiri earlier than expected. Thus, Bhikkhu Bodhi will not be offering a Dhamma reflection on March 14th. We apologize for any disappointment this may cause.

Abhayagiri will still hold regular evening puja and share a Dhamma talk on Saturday, March 14th, 2020. There will be a live stream of this event. For details, please see the following announcement:

https://www.abhayagiri.org/news/304-live-stream-of-puja-dhamma-talk-on-saturday-march-14-2020

Language of Dhamma - Video of Ajahn Pasanno Dhamma Talk at the Buddhadāsa Indapañño Archives

Ajahn Pasanno and Ajahn Nyaniko spent about three weeks in Thailand, returning to Abhayagiri on January 7th. Ajahn Pasanno offered many teachings during that time. Here is a video of a Dhamma talk and Question and Answer Session in English, titled Language of Dhamma. These teachings were offered at the Buddhadāsa Indapañño Archives in Bangkok on December 21st, 2019.

Video of Dhamma Talk and Q & A - Language of Dhamma - Ajahn Pasanno

Winter Retreat Begins on January 2nd

The monastic community begins the annual three month winter retreat on January 2nd. During this time, the resident community takes time to engage in more formal meditation practice following a changing schedule of group and individual practice.

During these three months there will be no overnight guests accepted. (For overnight visits after the retreat please contact the monastery on April 1st.) However, day visitors and those wishing to visit the monastery to participate in the meal offering or bring offerings of requisites at the meal time are still welcome. It should be noted, however, that the community is practicing noble silence, and talking and conversations with the monastics and retreat crew are very limited.

As per usual, the general public is welcome to join us for the evening meditation and Dhamma talk on Saturday and on the Lunar Observance Day. Furthermore, for those interested in listening to or downloading Dhamma talks from the monastery website, we plan on posting new talks regularly throughout the retreat.

Highlights from 2019

A Guiding Elder in Residence, Luang Por Pasanno

Since Abhayagiri’s inception, Luang Por Pasanno was co-abbot of Abhayagiri with Ajahn Amaro. He became the solo abbot in 2010 when Ajahn Amaro departed to become abbot of Amaravati. Before his one year sabbatical in 2018-2019, Luang Por passed on the abbot’s duties to Ajahn Karuṇadhammo and Ajahn Nyāṇiko, who are now leading the community as co-abbots. With his return in July 2019, Luang Por Pasanno is now residing at Abhayagiri as the Guiding Elder.

Tan Chao Khun Phra Rajabodhividesa

Of special note during 2019 was that Luang Por Pasanno spent his 70th birthday, July 26th, on a plane to Thailand, having found out just the day before that he was slated to receive a new title on July 28th from King Mahavajiralongkorn of Thailand. Although Luang Por has stepped back from administrative duties and various meetings, he still offers plenty of teachings both formally and informally and provides an invaluable example to others.

Santi Vihara

Another first for 2019 is that the Santi Vihara property, located across Tomki Road from Abhayagiri, has been officially handed over to Abhayagiri Monastic Foundation. Santi Vihara is planned to provide a suitable environment to care for old and aging monastics.

Comings and Goings

As usual, there have been plenty of arrival and departures. Ajahn Kaccana departed for Amaravati in England. Venerables Kovilo, Nisabho, and Suddhiko went to various monasteries in Thailand. Venerable Sampanno went to Temple Forest Monastery in New Hampshire. Venerable Suhajjo is currently at Buddha Bodhivana Monastery in Australia. Venerables Kondañño and Jāgaro returned to Abhayagiri from two different Canadian monasteries. This winter Ajahn Sek and Tan Khantiko are staying at the Pacific Hermitage with Ajahn Sudanto.


It is also worth noting that multiple monastics proceeded with further commitments to monastic training including the venerables Cittapālo and Jotimanto being fully ordained into the Bhikkhu Sangha.

Although the resident community and the conditions at Abhayagiri continue to change, the essence of Dhamma practice remains the same.

Not doing any evil;
To be committed to the good;
To purify one’s mind:
These are the teachings of all Buddhas.

-Dhammapada, 183