การมาแวะเยือนวัดในระหว่างวัน

ประกาศจากทางวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทางวัดสามารถเปิดทำการตามปกติ และท่านสามารถมาเยี่ยมวัดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แต่อย่างไรก็ตาม ทางวัดยังจำเป็นต้องปิดทางเดินป่าบนภูเขาเนื่องจากบริเวณนั้นอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ ทางวัดจะซ่อมแซมทางเดินป่าดังกล่าว และรอดูว่าฝนที่จะตกลงมาจะส่งผลอย่างไรต่อทางเดินป่านั้น ก่อนที่จะเปิดทางเดินป่าให้สาธารณชนใช้ได้อีกครั้ง

วัดป่าอภัยคีรีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจ ไม่เพียงเฉพาะสำหรับพระภิกษุสงฆ์และนักบวชเท่านั้น แต่สำหรับฆราวาสทุกหมู่เหล่าอีกด้วย นั่นหมายความว่าทางวัดฯ มีความยินดีต้อนรับสาธุชนผู้มาแวะเยือนทุกท่าน

ฆราวาสสามารถมาแวะเยือนวัดได้ตามอัธยาศัย ในช่วงเวลาของการมาแวะเยือน ท่านสามารถปฏิบัติธรรมะและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในวัดได้ อาทิเช่น เดินป่าภายในเขตวัด นั่งสมาธิ ฟังธรรมะ ร่วมดื่มชาพร้อมสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์ อุปถัมภ์ค้ำจุนวัดด้วยการสละแรงกายตามกำลังและทักษะความสามารถโดยเปรียบเสมือนว่าวัดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่ง เพราะหากปราศจากการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากฆราวาส คณะพระภิกษุสงฆ์ก็มิอาจดำรงคงอยู่เพื่อเผยแผ่พระศาสนาได้

เวลารับประทานอาหาร (10.45 น. หรือ 11.00 น. ช่วง DST)

ช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดสำหรับการมาแวะเยือนวัดคือช่วงเวลารับประทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่สิ้นสุดการรับประทานแล้ว โดยประมาณเวลา 11.30 น. ถึง 12.00 น. โดยปกติท่านเจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่จะรับญาติโยมและตอบข้อคำถามต่างๆหลังจากการรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เวลารับน้ำปานะ (17.30 น.)

ช่วงเวลารับน้ำปานะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับฆราวาสที่จะมาแวะเยือนวัด สนทนาธรรมและซักถามข้อธรรมะอย่างเป็นกันเองกับท่านเจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่

เวลาทำวัตรสวดมนต์เย็น (19.00 น.)

ในช่วงเวลาเย็นของแต่ละวันคณะพระภิกษุสงฆ์ นักบวชและฆราวาสผู้พักอาศัยอยู่ภายในวัดจะทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิร่วมกันที่ศาลา โดยเริ่มเวลา 19.00 น. ยกเว้นวันเสาร์และวันพระ เวลาทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิจะเริ่มเวลา 19.00 น. พร้อมกับมีการแสดงธรรมเทศนาโดยท่านเจ้าอาวาสหรือพระเถระผู้ใหญ่

ท่านสาธุชนผู้สนใจจะมาแวะเยือนวัดในระหว่างวัน โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาเหมาะสมที่จะมาแวะเยือนและกิจกรรมต่างๆได้จากตารางปฏิทินกิจกรรมของวัด