ศีล ๘

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล ๕ ไว้สำหรับทุกคน เพื่อเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม อันเป็นเงื่อนไขนำเข้าสู่หนทางพ้นทุกข์ อุบาสกอุบาสิกาที่มาพักอาศัยข้ามคืนภายในวัดจำเป็นต้องรักษา ๘ เพื่อสำหรับฝึกตนเองให้ดียิ่งขึ้น ศีล ๘ คล้ายศีล ๕ แต่เปลี่ยนศีลข้อที่ ๓ คือเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เป็นเว้นจากการร่วมประเวณีและพฤติกรรมทางเพศอื่นๆ และเพิ่มศีลข้อที่ ๖ ข้อที่ ๗ และข้อที่ ๘

ศีล ๘

ข้อที่ ๑. เว้นจากการทำลายชีวิต

ข้อที่ ๒. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้

ข้อที่ ๓. เว้นจากกิจกรรมทางเพศทุกชนิด

ข้อที่ ๔. เว้นจากการพูดเท็จ คำหยาบ ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ

ข้อที่ ๕. เว้นจากการดื่มของมึนเมา คือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ข้อที่ ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือหลังเที่ยงไปแล้ว

ข้อที่ ๗. เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

ข้อที่ ๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ๋หรูหราฟุ่มเฟือย

หากท่านมีความสงสัยประการใดเกี่ยวกับศีล ๘ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางวัด