หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

หนังสือ More than Mindfulness: Widening the Field of Practice

ทางวัดมีความยินดีแจ้งว่า ขณะนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือธรรมะเล่มใหม่ชื่อ More Than Mindfulness: Widening the Field of Practice จากเว็บไซต์ของวัดได้แล้ว ตามลิ้งค์นี้ https://www.abhayagiri.org/books/651-more-than-mindfulness

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงพื้นฐานของการเจริญสติและการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก โดยคุณเบ็ธ สเต็ฟฟ์ ได้รวบรวมคำสอนต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแก่หลวงพ่อปสันโน เนื่องในวาระครบรอบอุปสมบท 50 พรรษา ของท่าน ในวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2024 ที่ผ่านมานี้

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำสอนและข้อคิดทางธรรมจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านในวัดอภัยคีรี และครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่ได้มาเยี่ยมเยือนหรือมาพำนักที่วัดอภัยคีรี อาทิ หลวงพ่อสุเมโธ, หลวงพ่อปสันโน, พระอาจารย์อมโร, พระอาจารย์วีรธัมโม, พระอาจารย์สุจิตโต, พระอาจารย์ชยสาโร, และอาจารย์สุนทรา

หลวงพ่อปสันโนได้เขียนอารัมภกถาสำหรับหนังสือเล่มนี้ไว้ดังนี้:

“อาตมาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และน้อมนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติ เพื่อที่จะเข้าใจและซาบซึ้งว่า หนทางแห่งความดีงาม, หนทางแห่งความชัดเจน, และหนทางแห่งปัญญานี้ จะช่วยปลดปล่อยจิตใจของมนุษย์ให้ออกจากกิเลสเครื่องผูกพันได้อย่างไร”

คุณเบ็ธ สเต็ฟฟ์ ได้เขียนคำนำของหนังสือเล่มนี้ไว้ดังนี้:

“การเจริญสติได้เข้ามาในชีวิตของชาวตะวันตกในหลายๆแง่มุม หลายๆท่านได้เห็นประโยชน์ของการมีสติในปัจจุบันขณะ ซึ่งทำให้ชีวิตมีสมาธิเพิ่มขึ้น คำสอนอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า ที่จริงแล้วยังมีสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากสติเพียงอย่างเดียว พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า สติเป็นข้อธรรมอย่างหนึ่งในหลายๆกลุ่ม ที่รวมข้อธรรมหลายๆอย่าง โดยหนึ่งในกลุ่มธรรมะเหล่านี้คืออริยมรรคมีองค์แปด ซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น องค์ธรรมทั้งแปดนี้ทำงานร่วมกันทั้งหมด และไม่ได้แยกออกมาเป็นข้อๆ…

คำสอนต่างๆในหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักข้อธรรมเกี่ยวกับการเจริญสติ ทั้งในด้านกว้างและด้านลึก โดยครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมเหล่านี้คือพระสงฆ์ที่พำนักอยู่ที่วัดอภัยคีรี หรือมาเยี่ยมที่วัดในช่วงที่ดิฉันอาศัยอยู่ที่นั่น ดิฉันหวังว่าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ หรือครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง หรือบทความย่อหน้าใดย่อหน้าหนึ่ง จะสัมผัสหัวใจของท่านผู้อ่าน หรือกระตุ้นเตือนใจท่านผู้อ่าน หรือทำให้ท่านผู้อ่านกระตือรือร้นและขวนขวายหาข้อมูลเพิ่มเติม ดิฉันขอน้อมถวายหนังสือเล่มนี้ด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกตัญญูต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันได้รับจากการปฏิบัติธรรมในสายหลวงปู่ชา และต่อความเมตตาปรานีจากเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ให้การสนับสนุนดิฉันมาตลอด”

;