อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค

การถวายสิ่งของและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

ตั้้้งแต่สมัยพุทธกาล คณะสงฆ์และนักบวชไม่สามารถปลูกพืชผักผลไม้เอาไว้ฉัน หรือหาซื้ออาหารมาฉันเองได้ ดังนั้นพวกท่านจึงจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยอาหารจากการบิณฑบาต หรืออาหารที่ญาติโยมนำมาถวายในแต่ละวัน พระสงฆ์จากวัดอภัยคีรีจะออกบิณฑบาตในเมืองยูไคยาห์ทุกวันพระ (กรุณาตรวจสอบกับปฏิทินของทางวัด) ส่วนในวันอื่นๆ อนาคาริกและญาติโยมที่มาวัดจะจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระ โดยปรุงอาหารจากสิ่งของที่มีผู้นำมาถวายไว้ที่ครัวของวัด

ก่อนที่ท่านจะนำสิ่งของสำหรับประกอบอาหารมาถวายที่ครัวของวัด กรุณาโทรศัพท์มาสอบถามว่าขณะนี้ทางวัดยังขาดสิ่งใดอยู่บ้าง เนื่องจากวัตถุดิบที่ในครัวต้องการนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยเฉพาะผักผลไม้ หรืออาหารสด

ส่วนมากแล้วสิ่งของที่ทางครัวของวัดมักจะต้องการเป็นประจำ ได้แก่ ผักสด ผักสำหรับทำสลัด นม นมถั่วเหลือง ขนมปัง ข้าวโอ๊ต ถั่วเปลือกแข็ง เนย เนยแข็ง ไข่ และถั่วเมล็ดแห้ง

อนึ่ง ทางวัดมีข้าวสารจำนวนเพียงพออยู่แล้วในครัว จึงไม่ต้องการข้าวสารเพิ่ม และเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม กรุณางดนำน้ำดื่มบรรจุขวดมาถวาย

การถวายอาหาร

คณะสงฆ์และนักบวชจะฉันอาหารหลักเพียงหนึ่งมื้อต่อวันในช่วงเพล และตามพระวินัยแล้วจะต้องฉันให้เสร็จก่อนช่วงกึ่งกลางของวัน หากท่านมีความประสงค์จะถวายอาหารเพล กรุณาโทรศัพท์มานัดหมายกับผู้จัดการครัวก่อนล่วงหน้า และมาถึงวัดประมาณ 10 นาฬิกา หรือก่อนหน้านั้น

การถวายอาหารที่วัด

การมาถวายอาหารที่วัดนั้นเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาสัมผัสและมีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตของพระในวัดป่า อาหารที่จะนำมาถวายนั้นจะเป็นอาหารที่เรียบง่ายและธรรมดาๆก็ได้ และอาหารนั้นจะเป็นอาหารเพียงมื้อเดียวของคณะสงฆ์ในวันนั้น ท่านสามารถมาประกอบอาหารในครัวของวัดได้ แต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกในการประกอบอาหารที่วัด ท่านอาจจะนำอาหารที่ประกอบเสร็จแล้วมาถวายที่วัดก็ได้ เมื่อท่านนำอาหารมาถวายที่วัด ผู้จัดการครัวจะสามารถอธิบายถึงวิธีการประเคนอาหารแก่พระสงฆ์ให้ท่านได้เข้าใจ หากท่านมีความประสงค์จะทำบุญเลี้ยงพระโดยมาถวายอาหารที่วัด กรุณาติดต่อทางวัดพร้อมทั้งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการทำบุญของท่าน เพื่อที่ทางครัวจะได้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้า

การถวายวัตถุสิ่งของและเครื่องไทยทานต่างๆ

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเพื่อให้คณะสงฆ์ได้พึ่งพาอาศัยญาติโยมทั้งในด้านการขบฉันและการดำรงชีวิต ดังนั้นนอกจากอาหารแล้ว คณะสงฆ์และนักบวชยังต้องพึ่งพาญาติโยมในส่วนของวัตถุสิ่งของและเครื่องไทยทานต่างๆอีกด้วยเพื่อให้วัดดำรงอยู่ต่อไปได้ หากท่านมีความประสงค์จะมาเยี่ยมวัดและนำวัตถุสิ่งของและเครื่องไทยทานต่างๆมาถวาย ท่านสามารถตรวจดูรายการสิ่งของที่ทางวัดยังขาดอยู่ได้จาก Dana Wish List