ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่ 23 ธันวาคม 2021

ข้อควรระวังเรื่องโควิด-19 : ฉบับแก้ไขวันที่  23 ธันวาคม 2021

ขณะนี้วัดอภัยคีรีเปิดรับสาธารณชนในบางพื้นที่แล้ว ท่านสามารถมาเยี่ยมวัดอภัยคีรีได้ในช่วงกลางวัน กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงระยะเวลาแห่งโรคระบาดนี้

  • ฆราวาสผู้มาเยี่ยมวัดในเวลากลางวันสามารถเข้าไปในห้องแจกหนังสือและสื่อธรรมะ, ห้องน้ำสาธารณะ, และในบริเวณศาลาใหญ่ได้หลังจากคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเสร็จ (ช่วงฉันเพล) ถึงเวลา 13:30 น.

  • เวลาฉันเพลคือ 10:45 น. คณะสงฆ์จะสวดมนต์ให้พรในศาลาใหญ่ ท่านสามารถนั่งรับพรอยู่ในบริเวณที่ร่มด้านนอกศาลาได้ หลังจากคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเสร็จแล้ว ท่านสามารถเข้าไปรับประทานอาหารและนั่งสมาธิในศาลาใหญ่ได้จนถึงเวลา 13:30 น. แต่อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาคารอื่นๆภายในวัด

  • ท่านสามารถเดินเล่นบริเวณรอบๆวัด หรือทางเดินภายในป่าของวัด รวมทั้งนั่งในบริเวณต่างๆภายนอกอาคารได้

  • ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อมาเยี่ยมวัดในช่วงกลางวัน

  • ถ้าหากท่านต้องการถวายภัตตาหาร กรุณาวางอาหารของท่านไว้บนโต๊ะด้านนอกครัว (จะมีผู้มารับอาหารของท่านไปถวายพระสงฆ์ในครัว)

  • ถ้าหากท่านต้องการเข้าร่วมทำวัตรเย็นและรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนค่ำ ท่านสามารถนั่งอยู่บริเวณที่ร่มด้านนอกศาลา บนเก้าอี้หรือเสื่อที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ถ้าหากท่านต้องการมาพักค้างคืนที่วัด กรุณาติดต่อทางวัดหลังวันที่ 1 เมษายน ปี 2022 เมื่อสิ้นสุดการเข้ากรรมฐานฤดูหนาว โดยผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://www.abhayagiri.org/contact/request-an-overnight-stay-or-ask-about-ordination

แก้ไขวันที่ 23 ธันวาคม 2021

;