การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

การเข้ากรรมฐานในช่วงฤดูหนาวที่วัดอภัยคีรี

คณะสงฆ์ได้เริ่มการเข้ากรรมฐานเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูหนาวแล้ว โดยในระยะนี้ คณะสงฆ์จะใช้เวลาในการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามตาราง ทั้งเป็นหมู่คณะและเป็นการส่วนตัว

บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาพักค้างคืนที่วัดในระยะนี้ ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะมาพักค้างคืนที่วัดหลังจากช่วงกรรมฐานฤดูหนาว กรุณาติดต่อทางวัดในวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากยังมีโรคระบาด COVID-19 อย่างรุนแรง ทางวัดจึงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีข้อปฏิบัติและกฎระเบียบอย่างไรในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาพักค้างคืนที่วัด

อย่างไรก็ตาม ท่านยังสามารถมาที่วัดแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อถวายภัตตาหารหรือเครื่องปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ได้ กรุณาอ่านจดหมายข่าวฉบับหนึ่งที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติเมื่อท่านมาเยี่ยมวัดในช่วงที่มีโรคระบาดนี้:
https://www.abhayagiri.org/news/337-current-guidelines-for-visiting-updated-december-23-2021

โปรดทราบว่า ในช่วงการเข้ากรรมฐานนี้คณะสงฆ์จะปฏิบัติธรรมโดยปิดวาจา ดังนั้นกรุณางดการพูดคุยกับคณะสงฆ์และฆราวาสคนอื่นๆที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่วัด

สำหรับท่านผู้สนใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ หรือดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาจากเว็บไซต์ของวัด ทางวัดจะโพสต์พระธรรมเทศนาใหม่ๆ เป็นระยะๆ ตลอดการเข้ากรรมฐานนี้

;