English
การก่อสร้างศาลา

ตั้งแต่ช่วงปี คศ 2013 วัดป่าอภัยคีรีได้ริเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่บนพื้นที่โล่งกว้างด้านหน้าอาคารศาลาโรงธรรมหลังเดิม และรวมไปถึงการรื้อถอนอาคารโรงครัวหลังเดิม

“เดินเข้าเยี่ยมชมอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่ในช่วงล่าสุด ปี คศ 2017”

ในช่วงเดือนกันยายน ปี คศ 2017 นี้ โครงการก่อสร้างของวัดป่าอภัยคีรีก็ได้ดำเนินการมาถึงระยะสุดท้ายซึ่งถือเป็นระยะที่ 4 ตามระยะเวลาที่โครงการฯได้กำหนดวางแผนไว้ สำหรับระยะที่ 4 นี้ จะมีการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกระหว่างอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่และอาคารศาลาโรงธรรมหลังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ การสร้างวงเวียนที่มีขนาดรัศมีกว้างใหญ่มากพอที่รถดับเพลิงหัวค้อน (“T”) สามารถขับเวียนผ่านได้ การสร้างทางสำหรับรถเข็นผู้ทุพลภาพ และการสร้างทางระบายน้ำ

นอกจากนี้ จะมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ การปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่ รวมไปถึง ปรับปรุงทางเดินและขั้นบันไดลงจากอาคารหลังใหม่นี้ไปยังพื้นที่จอดรถ การต่อเติมทางเดินจากอาคารต้อนรับหลังใหม่ไปยังอาคารศาลาโรงธรรมหลังเดิมโดยจะมีการสร้างหลังคาคลุมตลอดทางเดิน การสร้างศาลาเล็กโล่งสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนภายนอกอาคาร และการย้ายศาลาหอระฆัง

ทางวัดฯ จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างระยะที่ 4 พร้อมทั้งตัวอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ จึงจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเขตเทศบาล และนั่นจึงจะถือได้ว่าโครงการก่อสร้างอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่นี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยดี

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ปี คศ 2013

ช่วงปีแรกนี้ ได้ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร การสร้างผนังกำแพงกั้นดิน การวางท่อใต้พื้นอาคาร การสร้างผนังกำแพงหลังกันน้ำ การติดตั้งถังเก็บน้ำและการวางท่อน้ำระบบดับเพลิง

ปี คศ 2014

ช่วงปีที่ 2 นี้ การก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องชลอไว้ก่อน ยกเว้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ได้แก่ บันได ถังบำบัดน้ำทิ้ง การวางสายไฟฟ้าและท่อระบายน้ำใต้ดิน การวางระบบท่อส่งความร้อนใต้พื้นอาคาร การทำพื้นแบ่งชั้นอาคาร และการทำผนังกำแพงเล็กกั้นดิน สาเหตุหลักที่ต้องชลอการก่อสร้าง ก็เนื่องจาก ทางวัดฯ จำเป็นต้องเก็บปัจจัยไว้ให้เพียงพอสำหรับการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาต่อไป

ปี คศ 2015

ช่วงปีที่ 3 นี้ การก่อสร้างมุ่งเน้นที่การสร้างผนังตัวอาคาร การมุงหลังคาโลหะและรางน้ำฝน การติดตั้งหน้าต่างและประตู การก่อสร้างในช่วงปีนี้ ช่วยปิดกั้นตัวอาคารจากอากาศภายนอก

ปี คศ 2016

ช่วงปีที่ 4 นี้ การดำเนินการก่อสร้างที่ได้ทำแล้วเสร็จ คือ กำแพงชั้นนอกของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ระบบการทำความร้อนและระบบการระบายอากาศ

ในปี คศ 2016 นี้ ยังได้มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์ใหม่เข้าประดิษฐานยังอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่

“การเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปหินทราย น้ำหนัก 3,000 ปอนด์”

ในปี คศ 2017 การก่อสร้างตัวอาคารศาลาต้อนรับหลังใหม่ได้สำเร็จลุล่วง และได้เริ่มการก่อสร้างระยะที่ 4 คือการปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการรื้อถอนอาคารโรงครัวหลังเก่า

“การรื้อถอนอาคารโรงครัวหลังเก่า”

กลับสู่ด้านบน