การขอมาพักค้างคืนที่วัด หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอุปสมบท

ในการสอบถามเพื่อมาพำนักค้างแรมที่วัด โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ขอให้ท่านอ่านเว็บไซต์ของวัดอภัยคีรีให้ครบถ้วนทุกส่วนก่อนตั้งคำถามส่งมา

สำหรับผู้ขอมาพักที่วัดเป็นครั้งแรกนั้น หากท่านมาจากแคลิฟอร์เนียร์ตอนเหนือและหากทางวัดอนุญาต ท่านขอพักได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่มาจากแคลิฟอร์เนียร์ตอนใต้และจากต่างรัฐนั้นขอพักได้ไม่เกิน 10 วัน หรือหากเดินทางมาจากต่างประเทศก็จะขอพำนักได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ทางวัดไม่รับจองที่พักล่วงหน้าเกิน 2 เดือนก่อนวันที่ท่านประสงค์จะเดินทางมา

เมื่อท่านเขียนติดต่อขอมาพัก กรุณาแจ้งอายุ เพศ ข้อจำกัดทางกายภาพและสุขภาพ เมืองที่ท่านจะออกเดินทางมา และอธิบายประสบการณ์ด้านการฝึกภาวนาสมาธิ การถือศีล การพำนักในวัดอื่นมาก่อน พร้อมกับแจ้งรายการยาที่ท่านทานอยู่เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตอันดี

คณะสงฆ์วัดอภัยคีรีขอขอบคุณที่ท่านสนใจและสอบถามมายังเรา