พอดี

อาจารย์ ชา & อาจารย์ ปสันโน

พอดี

ปกิณกะธรรมของหลวงปู่ชา พระอาจารย์ปสันโน และพระอาจารย์ชยสาโร