Teachers – Chronological
Communities (1)      Monastics (36)      Lay teachers (3)

Communities

Abhayagiri Saṅgha (3)


Monastics

Tan Chao Khun Upāli Guṇūpamājahn (2)

Ajahn Mun Bhūridatto (2)

Pabongka Rinpoche (1)

Ajahn Dune Atulo (3)

Ajahn Buddhadāsa Indapañño (3)

Ajahn Lee Dhammadharo (2)

Ajahn Sim Buddhacaro (2)

Ajahn Mahā Boowa Ñāṇasampanno (8)

Ajahn Chah Subhaddo (28)

Ajahn Suwat Suvaco (1)

Ajahn Gi Dhammuttamo (1)

Ajahn Baen Dhanākaro (2)

Ajahn Plien Paññapatipo (1)

Ajahn Liem Ṭhitadhammo (10)

P. A. Payutto (1)

Ajahn Boon Choo Ṭhitaguṇo (1)

Ajahn Toon Cittasallo (1)

Ajahn Koon Aggadhammo (1)

Ajahn Sumedho (1)

Ajahn Wanchai Vicitto (2)

Ajahn Pasanno (1691)

Ajahn Viradhammo (1)

Ajahn Sucitto (1)

Ajahn Piak Kantasīlo (2)

Ajahn Anan Akiñcano (3)

Ajahn Ṭhānissaro (28)

Ajahn Dick Sīlaratano (2)

Ajahn Tong Jan Buddhañāno (1)

Ajahn Dtun Thiracitto (2)

Ajahn Amaro (4)

Ajahn Jayasaro (28)

Ajahn Yatiko (22)

Ajahn Karuṇadhammo (129)

Ajahn Jotipālo (28)

Ajahn Ñāṇiko (64)

Venerable Analayo (3)


Lay teachers

I. B. Horner (1)

Upasikā Kee Nanayon (4)

Debbie Stamp (14)