ภาษาไทย
สวัสดีปีใหม่
Ajahn Pasanno
December 20, 2016
"; Download
เทศน์สั้น ๆ เรื่อง สวัสดีปีใหม่ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (Buddhadasa Indapanno Archives - BIA) วันที่ 14 ธันวาคม 2559
back to top